James Unkov - KOV the Photographer

\

SODO Free wall. Seattle, Washington.

Seattle-8945 on Flickr.